آب و هواي این شهر از يك طرف تحت تأثير هواي گرم و خشك بيابان‌هاي مركزي ايران و ازز طرف ديگر تحت تأثير آب و هواي سرد منطقه چهارمحال بختياري است. عبور رودخانه زاينده رود از شمال اين شهر موجب اعتدال بخشیدن به آب و هواي آن شده است. این شهر در اصل سرزمینی...جدیدترین نوشته ها