این شهر که یکی از بزرگترین شهرهای کشور چین محسوب می شود، پس از توکیو دومین شهر بزرگ جهان است. این شهر به دلیل وسعت زیادی که دارد پرجمعیت است. در جهان، شانگهای را جنگل آسمان خراش ها می نامند. رودخانه ای، این شهر را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می کند ک...جدیدترین نوشته ها