زابل نسبت به شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان به علت پیشینه تاریخی و با دارا بودن فرهنگ غنی از ارزش به سزایی برخوردار است. مراسمی که در زابل وجود دارد مراسم جشن گندم می باشد وبه این صورت است کهه زمانی که گندم را برداشت می کنند.  خداوند را شکرمی کنند و ب...جدیدترین نوشته ها