مسجد جامع یکی از مراکز دیدنی شهر است، با اینکه در زمان جنگ ایران و عراق خیلی از قسمت های شهر تخریب شد و دوباره بازسازی شد اما مسجد جامع همچنان شهرت خودش را در میان بناهای بازسازی شده حفظ کرده است .رو به روی  مسجد جامع بازارچه بزرگی قرار دارد که دین ا...جدیدترین نوشته ها