خواجه رشید الدین فضل اهلل وزیر اندیشمند ایلخانیان ربع رشیدی را بنیاد مینهد که در زمان خود عظیمترین مرکز علمی – فرهنگی به شمار میرودمقبره الشعرا تبریز و از آن همه مجد و عظمت اینک ویرانههایی از برجهای ربع رشیدی در میان محلهای باقی مانده است. این شهر د...


. از آن زمان به بعد تبریز با سپری ساختن وقایع تلخ و شیرین آوازه ای جهانی یافت. اوصافی که در طول تاریخ از تبریز شده است به اجمال چنین است: در قرن چهارم هجری یاقوت حموی تبریز را مشهورترین شهر آذربایجان می خواند. ابوحوقل در 842 و ابن مسکو یه در 650 و نا...


کلمه تبریز را جغرافی نویسان عرب چون سمعانی و یاقوت حموی به »کسر تاء« و جغرافی نویسان ایرانی و ترک چون حمد اهلل مستوفی و کاتب چلبی به »فتح تاء« و مورخان رومی و ارمنی و روسی چون فاوست، آسولیک، وارطان و خانیکف به »فتح تاء« قلب »باء« به »واو« یعنی به صور...جدیدترین نوشته ها