در این تاالر، فرشها و قالیهایی با قدمت 001 سال به نمایش گذاشته شدهاند. 05 تخته فرش موجود در این مجموعه مربوط به فرشهایی است که از زمان تاسیس عمارت شهرداری تبریز تا سال 0851 به دستور ارفعالملک جلیلی بافته شده و به اتمام رسیدهاست. موقعیت این بنا در خیا...


آن در این سال ها صورت گرفته است. با تمام این ها اگر یک جهانگرد اروپایی بخواهد به شرق مسافرت نماید از اروپا تا تهران بازار سر پوشیدهای به بزرگی و عظمت بازار تبریز مشاهده نخواهد نمود. از جهانگردان بنامی که بازار را در اعصار و قرون مختلف دیده و توصیف نم...


کندوان: کندوان یکی از سه روستای صخرهای جهان است که این موجب جذابیت بینظیر آن شدهاست. معماری روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی آن یک استثنا در دنیا به حساب میآید. چرا که دیگر در ترکیه و آمریکا کسی در کاپادوکیه و داکوتا زندگی نمیک...جدیدترین نوشته ها