کشور اتریش به پایتختی شهر وین یکی از مهم ترین کشورهای اروپایی است که در غرب این قاره واقع شده است. بسیاری از مراکز مهم سیاسی و اجتماعی جهانی همچون سازمان انرژی اتمی و سازمان ملل متحد در پایتخت آن یعنی وین تاسیس شده اند. از این جهت اتریش یک کشور بسیار...جدیدترین نوشته ها