نام دیگر آن آگره است و یکی از شهرهای توریستی هندوستان به حساب می آید. این شهر به اندازه ای زیباست که در داستان های کهن و حماسی این کشور آن را پردیس یا بهشت می نامیده اند. این شهر در تاریخ بارها مورد توجه پادشاهان مختلف قرار گرفته و از این جهت چندین ب...جدیدترین نوشته ها