این پارک قسمتی از دامنه کوه بین محله‌ پایین و محله قلعه است که آثار و بقایای غارهایی قدیمی به وضوح در آن دیده می‌شود. مردم با هنرمندی توانسته‌اند بدنه کوه را خالی کنند، به صورتی که حداقل دو طرف چهار دیوار اتاق را سنگ‌های طبیعی تشکیل داده و در زمان قد...جدیدترین نوشته ها