غار دربند: غار دربند در شمال غربی شهر سنگسر و در میانه رشته کوه های البرز قرار دارد. این غار دومین غار آهکی بزرگ ایران است(اولین غار آهکی بزرگ ایران غار علیصدر همدان می باشد). ستون های بزرگ و قطور و دیواره های آهکی با اشکال حیرت آور غار دربند مورد تو...جدیدترین نوشته ها