قلعه شمالی کوچک تر از قلعه جنوبی است و ساروی کوچک نام دارد. این قلعه تا حد زیادی ویران شده و تنها دیواره های آن باقی است. قلعه جنوبی به روی کوه بلند تر و در مقابل ساروی کوچک قرار دارد. این قلعه شبیه دژ گرد کوه دامغان است.جدیدترین نوشته ها