تپه غول آباد گرمسار: تپه غول آباد در جنوب گرمسار و در روستای غیاث آباد قرار دارد. تپه غول دایره شکل وبه ابعاد 180 در 180 متر است. در اطراف این تپه بقایایی از برج ها هنوز هم باقی است. ظروف سفالی فراوانی مربوط به قرون ششم تا هشتم هجری در تپه غول ها پید...


بیشتر آثار تاریخی ، باستانی و جاذبه ای گردشگری گرمسار ، خرابه هایی از قلعه های دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی هستند که امروز به شکل تپه های بزرگ درآمده اند.جدیدترین نوشته ها