کشور های جنوب شرقی آسیا از لحاظ تاریخی، زیر نفوذ فرهنگی دو کشور هن و چین بوده اند. یکی از این کشور ها تایلند است که در شبه جزیره ی هندوچین واقع شده است. به طوری که در ماه ژانویه شاهد جشن سال نوی چینی ها نیز در این کشور خواهید بود. درباره تایلند و جاذ...جدیدترین نوشته ها