بالی جزیره ای در کشور آسیای شرقی اندونزی می باشد که دارای جاذبه های مهم و گردشگری فراوانی است. در تور بالی هنر ها و تفریحات گونانی همچون نگارگری، رقص، تندیسگری، چرمگری، فلزکاری و به ویژه موسیقی به سبک گاملان که در جزیره بالی جایگاه ویژه ای دارد. بالی...جدیدترین نوشته ها