مردم زیادی هستند که آب و هوای سرد زمستان و سفید پوشی آن را به هر فصلی ترجیح می دهند و می خواهند مقصد گردشگری خود را نیز در فصل زمستان انتخاب نمایند. اگر از جمله کسانی هستید که زمان کافی برای سفر در زمستان را دارید، شاید دانستن این که کدام مقصد برایتا...جدیدترین نوشته ها