کوههاي فشرده و دره هاي تنگ از سلسله کوه هاي زاگرس فرا گرفته اند.پیشنهاد می شود برای سفر در این فصل سال به لرستان حتما لباس گرم و تجهیزات مناسب برای کوهنوردی با خود به همراه بیاورید تا در طول مسیر دچار مشکل نشوید.و بتوانید از زیبایی های این استان استف...جدیدترین نوشته ها