هلند نامی است که به کشور The NetherLands در زبان فارسی اطلاق می شود. بیشتر قسمت های هلند را آب ها تشکیل می دهند و دیگر قسمت های خشک نیز ارتفاع زیادی ندارند و این مهم ترین خصوصیت هلند است که سبب شده تا نام این کشور در تمام زبان ها به سرزمین پست شهرت د...جدیدترین نوشته ها