از آنجا که چند وقتی بود  تصمیم گرفته بودم برای استراحت و تجدید روحیه به سفر بروم و همینطور در انتخاب مکان بسیار مشکل پسند و سخت گیر بودم، لازم دانستم که از این دوست، چند سوال بپرسم تا بهترین مقصد برای سفر را پیدا کنم. یکی از مکان هایی که نظر مرا به...جدیدترین نوشته ها