می توان درباره مالدیو گفت که آب و اقیانوس نقش مهمی در زندگی مردم آن دارد، چرا که سراسر این کشور را آب فرا گرفته است. اما آب شیرین در این کشور کمیاب است و دولت با صرف هزینه اقدام به شیرین کردن آب دریا می کند. از مهم ترین رودهای جاری در این کشور می توا...جدیدترین نوشته ها