امیر توکل کامبو زیا در اوایل دوره پهلوی بود او اقدام به ساخت مجموعه ای از سازه های معماری به عنوان منزل، کتابخانه شخصی، حمام، محلل نگهداری دام و غیره نمود. ساختمان قدیمی پست زاهدان: در اوایل سلسله پهلوی این ساختمان اداری تاسیس شد.در حال حضر با همکاری...جدیدترین نوشته ها