کریسمس در ارمنستان همانند دیگر کشور های غربی برگزار می شود، کشور های زیادی هر ساله کریسمس و یا اولین روز از اولین ماه سال جدید را جشن می گیرند. به نکته ای که می توان به آن توجه کرد، آن است که کریسمس و روز عید، در روز های متفاوتی قرار دارند، اما در کش...جدیدترین نوشته ها