کشور مالدیو دارای 20 جزیره با جمعیتی کمتر از 200 نفر و 117  جزیره با جمعیت کمتر از 500 نفر می باشد. همچنین در هر یک از 177 جزیره که 90 درصد از کل جزیره قابل سکونت را تشکیل می دهد، بیش از 1000 نفر هم زندگی نمی کنند. جمعیت 4 جزیره بین 10 الی 50 هزار نف...جدیدترین نوشته ها