روسیه کشوری پهناور به حساب می آید که از قسمت های شرقی آسیا تا قسمت های شرقی اروپا به صورت طولی کشیده شده است و قابل گفتن است که به دلیل قرار گرفتن این کشور در کوه های یخ سیبری آب و هوای این سرزمین سرد می باشد و از تابستان های کوتاه مدتی برخوردار است....جدیدترین نوشته ها