خصوص زمستان ازظرفیت هاي این استان جهت برقراري ارتباط با کشور همسایه (عراق) وهمچنین بازدید کاروان هاي راهیان نورازمناطق جنگی را براي تبادل مسافران و زائران اماکن مذهبی وفرهنگی ، فراهم ساخت. هر گردشگر علاقمند به دانستن وضعیت آب و هواي منطقه مورد نظر پی...جدیدترین نوشته ها