در کویر حاج علی قلی دامغان می توان گیاهان شورپسند و درختچه های تاغ را به ندرت در برخی از قسمتهای آن دید. تاغ از گونه تاج خروسان است که مقاومت زیادی در برابر خشکی و گرما دارند. این نوع درخت ریشه ای گسترده دارد و از پیش روی کویر جلوگیری میکند.جدیدترین نوشته ها