شورای بین المللی موزه در تعریف این مکان می گوید: موزه مؤسسه‌ای‌ست دائمی و بدونن هدف مادی که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می‌کند. هدف موزه‌ها، تحقیق در آثار و شواهد به‌جای‌مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، ح...جدیدترین نوشته ها