سالانه هزاران نفر تحت عنوان کاروان راهیان نور باعبورازاین استان راه خودرا به سمت مناطق جنگی دوران دفاع مقدس ادامه می دهند. البته نقش غرب ایران در گسترش تجارت بین مردم بین النهرین جنوبی و منطقه کوهستانی زاگرس و ماوراي شرق منابع غنی، جایگاه مهمی دارد ا...جدیدترین نوشته ها