منطقه كوهستاني و جنگلي گوشه و دادآباد ، رودخانه چمشك سراب هاي ونائي ،كرتول ، زارم و سفيد ، ارتفاعات گرين و روستاي هدف گردشگري ونائي توليدات باغي و دامي ، منطقه ييلاقي گلدشت ، پارك تفرجي فدك و پارك جنگلي شهيد بهشتي و نیز در شهر کوهدشت كوهدشت ، درب گنب...جدیدترین نوشته ها