با سفر به استان خوزستان شما به یک تاریخ 6000 هزار ساله سفر کرده اید به استانی که در واقع قلب اقتصاد کشور با تولید نفت و گاز از آنجا می تپد.شوش با آن تپه های تاریخی و کاخ های آناهیتا و شاپور گل سرسبد گردشگری استان خوزستان به شمار می رودجدیدترین نوشته ها