این پدیده موجب شده تا زمین ها در دشت هاي میان کوهی و همچنین دشت هاي حاشیه اي غربی کوهستانی زاگرس بسیار حاصلخیز باشد. حاصلخیزي خاك و منابع آب زیرزمینی فراوان در استان موجبات آبادانی و استقرار جذب جمعیت از ادوار باستان تا کنون را فراهم ساخته است. که ای...جدیدترین نوشته ها