استانبول کلان شهری کهن، با تمدن و پر جمعیت است که قلب تپنده ترکیه می باشد. آن را این گونه می نامند چرا که در بسیاری از زمینه ها نقطه قوتی برای کشور است. در کنار جذابیت ها و سرگرمی های بالقوه این شهر سرمایه گذاری های کلانی نیز در این شهر توسط ثروتمند...جدیدترین نوشته ها