به جرات می توان گفت استانبول مهم ترین شهر ترکیه از هر لحاظ به حساب می آید. استانبول قلب تپنده ی اقتصاد، تمدن، فرهنگ و هنر کشور است که هزاران سال است در اهمیت ترکیه در صنایع مختلف از جمله گردشگری نقش مهمی را ایفا کرده است. بسیاری از فعالیت های تجاری و...جدیدترین نوشته ها