استانبول شهری است در مرکز کشور ترکیه و با اهمیت ترین شهر آن نیز محسوب می شود. از نظر جغرافیایی استانبول در بهترین منطقه قرار گرفته است. این شهر توسط دریای مرمره در جنوب و تنگه بسفر در شرق احاطه شده است. این تنگه ارزش اقتصادی و طبیعی بسیاری برای شهر ا...جدیدترین نوشته ها