استانبول از نظر طبیعی و زیباشناسی بسیار غنی می باشد و مناطق مختلفی را شامل می شود که از این جهت بسیار بهره مند اند. منطقه پولونزکوی یکی از این مناطق در استانبول هستند. در تور استانبول 2 فروردین می توانید از این منطقه و زیبایی هایش بهره ببرید و نوروزی...جدیدترین نوشته ها