استانبول از جمله شهرهای مدرن اروپایی است که از مجهزترین امکانات شهری برخوردار است. البته این شهر به این دلیل که در گذشته نیز مورد توجه پادشاهان بسیاری بوده است، همواره درحال پیشرفت بوده و لحظه ای از حرکت باز نایستاده است. بافت شهری استانبول ویژگی منح...جدیدترین نوشته ها