استانبول یکی از شهر های مهم کشور ترکیه به حساب می آید که به نوعی مرکز جاذبه های گردشگری در کشور به حساب می آید و قابل گفتن است که این شهر قبل از آنکارا پایتخت ترکیه بوده است. این شهر در حاشیه دریای مرمر و تنگه بسفر واقع شده است و تنگه بسفر دریای سیاه...جدیدترین نوشته ها