استانبول که از مهم ترین شهرهای کشور ترکیه است در نزدیکی گسل آناتولی واقع شده که همین امر سبب بروز زلزله های بسیاری در آن شده است. این زلزله ها آثار تاریخی این شهر را تا حدودی تخریب کرده است، اما با این وجود این شهر هم چنان از نظر آثار باستانی و تاریخ...جدیدترین نوشته ها