مالدیو کشوری متشکل از 192 جزیره در اقیانوس هند بوده و پایتخت آن ماله است. این کشور کوچک ترین کشور قاره آسیا از نظر جمعیتی و مساحت است. همچنین به دلیل ارتفاع کم زمین های آن (بلندترین نقطه در مالدیو 4 متر از سطح دریا ارتفاع دارد)، درباره مالدیو می توان...جدیدترین نوشته ها