از سراشیبی که پایین بروید ، از دریایی از مزرعه چای های کاشته شده عبور خواهید کرد و به ارتفاعات کامرون در مالزی خواهید رسید.منطقه ای واقع در پهانگ   pahang، که در همان  لحظه اول متوجه تفاوت این مکان با  دیگر قسمت های مالزی خواهید شد.


مردم بلوچ به دلیر و شجاع بودن شهرت دارند. دلیل اصلی از مرزبانی در مرزهای ایران در شمال نیز همین شجاعت قوم بلوچ بوده است. از دلایل مهاجرت این قوم اطلاعات درستی در دست نیست.اما همان طور که از نوشته های شاهنامه مشخص است این قوم در حدود شمال خراسان و در...جدیدترین نوشته ها