استانبول شهری است که امپراطوری های بزرگی همچون عثمانی و روم در آن روزگار گذرانده اند. در ایام رومیان این شهر در اوج شهرت و توجه بوده است. این شهر شروع به رشد و الگو سازی از روی امپراطوری های مدرن زمان خود کرده بود. از این رو به اقتباس از هفت تپه روم...جدیدترین نوشته ها