از این مجموعه ی بزرگ می توان به کاخها، قلعه کهک کهزاد، قلعه چهل دختر، قلعه سرسنگ، آرامگاه خواجه غلطان، ساختمان پیر گندم بریان، خانه شیطان، بناهای منفرد آرامگاهی و قبور اسلامی اشاره داشت.مجموعه ای بی نظیر و زیبا که ارنست هرتسفلد با بررسی این مجموعه عن...جدیدترین نوشته ها