خشت و گلی که این همه سال هنوز زیبایی خاص خود را از دست نداده است و گردشگران را هر ساله به سمت خود می کشاند. صحن پایین در ورودی دیواره شرقی قلعه قرار گرفته است. چند برج نیز در قلعه وجود دارد. که می توان بیان کرد که برج ها قلعه را احاطه کرده اند و ز...جدیدترین نوشته ها