سلطان مسعود میرزا دستور تخریب چهارباغ را صادر کرد و عمال شروع به قطع درختانن کردند. خبر تخریب باغ به گوش حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی رسید. وی به طلاب دستور دادند تا مانع تخریب چهارباغ شوند. طلاب فوراً به چهارباغ رفتند و پس از درگیری با عمال موفق شدن...جدیدترین نوشته ها