برخی نام قدیم سمنان را سمینا می دانند.در برخی کتب تاریخی بنای شهرستان را به تهمورث نسبت می دهند. گفته می شود که تهمورث به سمت خراسان در حال حرکتت بوده است. در میان راه از سمنان کنونی که آن زمان جلگه ای وسیع و زیبا بوده می گذرد. به دستور تهمورث شهری ب...جدیدترین نوشته ها