واقع شدن در عرض هاي جغرافيايي متوسط و قرار گرفتن در منطقه ي معتدل . با توجه به اين شرايط اين منطقه از اعتدال آب و هوايي برخوردار است .و مناسب برای سفرهای بهه یادماندنی است.جدیدترین نوشته ها