آب و هوا ی چین  :: چین کشوری بسیار بزرگ با تنوع آب و هوایی بسیار گسترده و متفاوت است به طوری که ممکن از در یک شهر آن هوا بارانی و در همان زمان برای شهری دیگر هواکاملا صاف و آفتابی باشد و در پی بردن به این واقعیت همین کاف...جدیدترین نوشته ها