استانبول به عنوان با اهمیت ترین شهر ترکیه دارای دو بخش آسیایی و اروپایی است که از نظر رشد اقتصادی یکی از مهم ترین شهرهای جهان می باشد. می توان گفت بیشترین رشد ترکیه مخصوصا استانبول در نیمه دوم قرن بیست رخ داده است. توجه به زیر ساخت های اقتصادی و از ه...جدیدترین نوشته ها