شاید زمستان نتواند مناسب ترین فصل از نظر اب و هوای رومانی برای سفر کردن باشد چون طبق امار های موجود رومانی زمستان های گرمتری نسبت به کشور های دیگر در اروپا دارد همچنین این کشور دارای اختلاف زمانی قابل توجه زیادی میان شهر های خود است که بیشترین اختلاف...جدیدترین نوشته ها