برج کاشانه: برج کاشانه در جنوب بسطام قرار دارد. ارتفاع این برج 20 متر و به شکل چند ضلعی منتظم است. این بنا آتشکده زردشتیان در دوره باستان بوده و در دوره های بعد جهت دیده بانی و رصد ستاره ها استفاده می شده است. پارک سرآسیاب: پارک سرآسیاب بسطام پارکی...جدیدترین نوشته ها