استان آذربایجان شرقی به دليل داشتن تنّوع آب و هوا، تنّوع ناهمواری ها و پوششش گياهی از قابليّت ها و جاذبه های طبيعی فراوانی در تمام فصول سال برخوردار است.از جمله جاذبه های طبيعی می توان به پديده های زير اشاره کرد: ۱- رودخانه ها: ارس، آجی چای، صوفی چای...جدیدترین نوشته ها